Algemeen

Sinds maart 2021 loopt er in drie regio’s (Beringen, Schaarbeek en Gent) ons ‘NetSterk’-project. Het project is gericht op het outreachend bereiken van personen in kwetsbare positie. Hiermee willen we mensen die in sociaal isolement terecht gekomen zijn, al dan niet door de gevolgen van de corona pandemie, bereiken en versterken. Door aan de slag te gaan met vrijwilligers die we opgeleid hebben tot buddy en verder ondersteunen doorheen de werking zetten we in op een groter bereik van de doelgroep. Doorheen het project brengen we de specifieke noden en behoeften van mensen in een kwetsbare positie in kaart en organiseren we activiteiten die beter aansluiten op hun hulpvraag en leefwereld.

De UAV heeft voor het project NetSterk projectmiddelen toegezegd gekregen van de Vlaamse Overheid: Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Dit heeft geresulteerd in een buddy-werking in de drie bovengenoemde regio’s. De vrijwilligers vormen een brug tussen de doelgroep en hulporganisaties, sociale verenigingen, overheden en andere lokale actoren die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociaal isolement. Zo willen we als Unie van Actieve Verenigingen bouwen aan een inclusieve en diverse samenleving en drempels wegwerken. 

Het project zet in op een sociale en warme buurt voor iedereen. We proberen mensen die een probleem ervaren of met hulpvragen zitten verder te helpen op een laagdrempelige manier. Daarnaast proberen we eenzaamheid de wereld uit te helpen.

Beringen

Schaarbeek

Gent

Lees hieronder meer over het project