De UAV is een vrijwilligersorganisatie en wil mensen in een kwetsbare positie een volwaardige plaats in de samenleving geven. Bijzondere aandacht gaat naar mensen in armoede en/of mensen met een migratieachtergrond. We streven naar een samenleving met respect voor diversiteit en gelijke kansen om volwaardig deel te nemen. Om dit te realiseren richten wij ons op mensen in een kwetsbare positie, onze lidverenigingen en op de brede samenleving.

Diversiteit in de samenleving blijft toenemen. Omgaan met die diversiteit is een blijvende opdracht voor zowel individuen, groepen als de volledige samenleving. Dit is niet vanzelfsprekend, het betekent dialoog over waarden en normen, over gelijkenissen en verschillen en respect voor de eigenheid van iedere groep of elk individu.

De stap naar de brede samenleving is voor mensen in armoede en mensen met een migratieachtergrond niet vanzelfsprekend. Dit hangt vaak samen met een beperkt netwerk, het ervaren van hoge drempels, tegenstrijdige verwachtingen en beperkte sociale kennis en vaardigheden. Als UAV willen we optreden als bruggenbouwer en inzetten op het verbinden van mensen en het versterken van hun sociaal netwerk en vaardigheden.

Als UAV willen we de stap naar de brede samenleving voor mensen in een kwetsbare positie makkelijker maken. We willen hen de nodige tools aanreiken om stappen in hun integratieparcours te zetten. Tegelijkertijd willen we de drempels, die deelname aan de samenleving bemoeilijken, verlagen en wegwerken.

Via het verenigingsleven en eigen projecten wil de UAV gelijke kansen bieden om deel te nemen aan een hechte, warme en inclusieve samenleving. En dit doet ze vanuit drie pijlers:

1. Ondersteuning verenigingen: We ondersteunen onze lidverenigingen zodat ze mensen kunnen versterken en verbinden: Wij geloven dat een sterk netwerk mensen kracht geeft en isolement doorbreekt.

2. Belangen behartigen: Wij zijn een spreekbuis voor personen in een kwetsbare positie. In het bijzonder voor personen met een migratieachtergrond en/of personen in (kans)armoede.

3. Laagdrempelig aanspreekpunt: Wij willen een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor iedereen die werkt aan een inclusieve samenleving daarom werken wij in partnership met organisaties, voorzieningen en instanties.

De centrale elementen van de missie lichten we toe in onze visie.