Mission Statement

De Unie van Actieve Verenigingen is een vrijwilligersorganisatie en wil mensen in een kwetsbare positie een volwaardige plaats in de samenleving geven.  Bijzondere aandacht gaat naar mensen in armoede en mensen met een migratieachtergrond.  We streven naar een samenleving met respect voor diversiteit en gelijke kansen om volwaardig deel te nemen.  Om dit te realiseren, richten wij ons zowel op mensen in een kwetsbare positie als op de brede samenleving.

Diversiteit in de samenleving blijft toenemen.  Omgaan met diversiteit is een blijvende opdracht voor zowel individuen, groepen als de samenleving.  Dit is niet vanzelfsprekend.  Het betekent dialoog over gemeenschappelijke waarden, omgaan met verschillende waarden en respect voor eigenheid.  De bedreigingen zijn reëel: armoede, uitsluiting, segregatie, polarisering en conflict. 

De stap naar de brede samenleving is voor veel mensen in armoede en met een migratieachtergrond niet vanzelfsprekend omwille van een beperkt netwerk, hoge drempels, tegenstrijdige verwachtingen en/of beperkte sociale kennis en vaardigheden. 

De Unie van Actieve Verenigingen wil personen in een kwetsbare positie versterken en de nodige tools aanreiken om stappen in hun integratieparcours te zetten.  Tegelijkertijd wil de UAV werken aan drempels die deelname aan de samenleving bemoeilijken.

We doen dit vanuit 3 pijlers: 

  • verenigingen ondersteunen om mensen te versterken en te verbinden; wij geloven dat een sterk netwerk mensen kracht geeft en isolement doorbreekt; 
  • een sterke belangenbehartiger zijn voor personen in een kwetsbare positie in het bijzonder personen met migratieachtergrond en personen in armoede; 
  • een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor iedereen die werkt aan een inclusieve samenleving; wij werken in partnership met voorzieningen en instanties.

De centrale elementen van de missie lichten we toe in onze visie.